Συχνές ερωτήσεις

06/03/2012

Ερωτήσεις που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους κατά τη διάρκεια των ενημερωτικών συναντήσεων

– Μπορεί να υποβάλλει αίτηση κάποιος που λαμβάνει επίδομα ανεργίας; Πόσα μόρια θα πάρει;

Ναι μπορεί υποβάλλει αίτηση αλλά θα μοριοδοτηθέι μόνο αν εμπίπτει στην περίπτωση  (β) παρακάτω.

α) Μακροχρόνια άνεργος [για διάστημα > 12 μηνών]: (20 μόρια)

Εφόσον είστε άνεργος/η επί δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχείς μήνες, εξακολουθείτε να είστε άνεργος/ η και κατέχετε κάρτα ανεργίας σε ισχύ ανανεούμενη ανά μήνα.

β) Νέος άνεργος [ηλικίας έως και 30 ετών]: (25 μόρια)

Εφόσον είστε άνεργος/η και ηλικίας έως και 30 ετών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής (άσχετα αν λαμβάνετε ή δεν λαμβάνετε επίδομα ανεργείας)

γ) Βραχυχρόνια άνεργος που δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας: (15 μόρια)

Εφόσον είστε άνεργος/η για χρονικό διάστημα μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες και δεν λαμβάνετε επίδομα ανεργίας. Σε περίπτωση που λαμβάνετε επίδομα ανεργίας, δεν συμπληρώνετε το σχετικό πεδίο.

– Όταν θα λήξει η  σύμβαση θα πάρουμε επίδομα ανεργίας;

Η απασχόληση σας στο πλαίσιο του προγράμματος είναι σαν να εργάζεστε σε οποιοδήποτε  νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (εταιρεία, επιχείρηση, οργάνωση κ.λπ.) με πεντάμηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χωρίς όμως δικαίωμα αποζημίωσης λόγω απόλυσης ή λήψης οποιουδήποτε επιδόματος  (οικογενειακού, αδείας, Χριστουγέννων κ.λπ.). Επομένως, ο εργαζόμενος θα λάβει επίδομα ανεργίας μόνο στην περίπτωση που πληροί τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας (πληροφορίες στον ΟΑΕΔ).

– Αν κάποιος παντρεύτηκε μετά το 2009, το εκκαθαριστικό σημείωμα που πρέπει να υποβάλει είναι πάλι για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009, δηλαδή το οικονομικό έτος 2010;

Ναι

– Και για τους αγρότες;

Οι αγρότες έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, με την προϋπόθεση να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009). Οι ενδιαφερόμενοι όμως οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωριστούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στην Πράξη.

– Για τις θέσεις που προκηρύσσει η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου (πρώην νομαρχία Σάμου) ή οι δήμοι, είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας;

Όχι! Μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και οι ενδιαφερόμενοι που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Σάμου (Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων). Απλώς δεν θα μοριοδοτηθούν (10 μόρια) για το κριτήριο της εντοπιότητας. Σημειώνεται ότι όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι (κάτοχοι πιστοποιητικού εντοπιότητας) του νομού Σάμου (Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων) θα λάβουν τα (10) μόρια για το κριτήριο της εντοπιότητας, για οποιαδήποτε ειδικότητα δηλώσουν από τις πεντακόσιες θέσεις που προκηρύσσονται στο νομό, ανεξάρτητα που διαμένουν ή από πιο δήμο του νομού Σάμου λάβουν το πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

– Ποιο ποσοστό του μισθού που παρακρατεί το ασφαλιστικό ταμείο;

Ο μηνιαίος μισθός είναι  625 ευρώ μηνιαίως ανεξαρτήτως ειδικότητας (χωρίς καμία άλλη πρόσθετη αμοιβή ή επίδομα αδείας, οικογενειακό, δώρα κ.λπ.). Στο ποσό αυτό δεν γίνεται καμία κράτηση όπως για παράδειγμα οι ασφαλιστικές εισφορές  εργαζόμενου. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.

– Τι σημαίνει ακριβώς υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ; Το ΑΣΕΠ εποπτεύει ή αποφασίζει;

Η διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ το οποίο έχει ως αρμοδιότητα: α) την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης (προκήρυξης θέσεων), β) τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και γ) την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων

– Θα πληρωθούν οι ωφελούμενοι;

Η μισθοδοσία γίνεται με βάση ειδική μισθολογική κατάσταση που υποβάλλεται κάθε μήνα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κάθε μήνα η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου καταθέτει τους αναλογούντες πόρους (χρήματα) στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου (ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ), που με τη σειρά του προχωρεί στην πληρωμή των μισθών. Κανένα ποσόν δεν έχει ή πρόκειται να προκαταβληθεί στο δικαιούχο (ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ).

– Εάν μέχρι να προσληφθεί κανείς βρίσκει δουλειά (μετά που υπέβαλε τα χαρτιά για το πρόγραμμα) τι συμβαίνει; Μπορεί να παρατήσει την δουλειά και να εργαστεί στο πρόγραμμα;

Ο προσληπτέος όταν κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, είτε στις 20-30/04/2012 για αυτούς που θα εργαστούν την πρώτη περίοδο απασχόλησης ή  στις 20-30/06/2012 για αυτούς που θα εργαστούν τη δεύτερη περίοδο απασχόλησης, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος την ημέρα υπογραφής της παραπάνω αναφερόμενης σύμβασης.

– Μπορεί να κάνει αίτηση κάποιος με κάρτα ανεργίας λίγων ημερών;

Έστω και μια μέρα άνεργος μπορεί να υποβάλει αίτηση.

– Τι γίνεται αν κάποιος έπαιρνε εισόδημα το 2009 αλλά το 2011 είναι άνεργος;

Την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλλει αντίγραφο του Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ άσχετα αν το 2009 ήταν άνεργος ή είχε εισόδημα από άλλες πηγές.

– Από που μπορώ να πάρω τα δικαιολογητικά εντοπιότητας (μόνιμης κατοικίας);

Από τα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα (Δημοτολόγια).

– Που μπορώ να δηλώσω πότε θέλω να εργαστώ (σε ποιο από τους δύο περίοδους);

Η ίδια ειδικότητα (π.χ. Χειριστής  Μηχανημάτων) έχει κωδικό θέσης (π.χ. 101) για αυτούς που θέλουν να εργαστούν την πρώτη περίοδο απασχόλησης και διαφορετικό κωδικό θέσης (π.χ. 102) για αυτούς που επιθυμούν να εργαστούν τη δεύτερη περίοδο απασχόλησης. Επομένως, ανάλογα με τον κωδικό που δηλώνουν στην αίτηση συμμετοχής δηλώνουν και  την περίοδο απασχόλησης που επιθυμούν να εργαστούν.

– Πως θα γίνουν οι μετακομίσεις αν κάποιος προσληφθεί σε μέρος του νησιού μακριά από την κατοικία του;

Σύμφωνα με τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με τους Συμπράττοντες Φορείς ((Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών), οι φορείς θα συνεισφέρουν στην παροχή των απαραίτητων μικροεργαλείων και μικρών μηχανημάτων (χορτοκοπτικά, σακούλες για σκουπίδια, πινέλα, μπογιές, σκαπανικά, Η/Υ, κυάλια, κλπ.) προκειμένου να υλοποιηθούν όλες οι δράσεις. Επιπλέον θα συνεισφέρουν τα αυτοκίνητα που διαθέτουν για τη μεταφορά του προσωπικού που θα απασχοληθεί.

– Είμαι υποχρεωμένος να παραμείνω και τους 5 μήνες στο πρόγραμμα;

Όχι

– Αν κάποιος 10 μήνες άνεργος και ο άλλος 5 μήνες, ποιος έχει προτεραιότητα;

Κανένας από τους δύο. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται με τη βαθμολόγηση των (5) κριτηρίων (Κατάσταση ανέργου,  Οικογενειακή κατάσταση, Οικογενειακό εισόδημα, Κατάσταση υγείας και Εντοπιότητα).

– Οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο, απολυτήριο κ.λπ.) σε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο;

Τα έγγραφα της ημεδαπής (δημόσια ή ιδιωτικά) που υποβάλλονται σε αντίγραφα, επικυρώνονται με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με την παρ.2. αυτής ), κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, εφόσον ο ενδιαφερόμενος τα έχει καταγράψει στον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών.

Όσον αφορά τίτλους, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).

– Κάρτα ανεργίας σε φωτοτυπία ή βεβαίωση από το ΟΑΕΔ;

Η φωτοτυπία της Κάρτας ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, είναι αρκετή. Η υποβολή βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ δεν είναι απαραίτητη αλλά προφανώς η υποβολή της γίνεται αποδεκτή.

– Περιορισμός σε ηλικία; Μετά τα 65 δικαιούται κάποιος κάρτα ανεργίας;

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής ανεξαρτήτου ηλικίας είναι:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και

β. Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

– Μονογονεϊκή οικογένεια – Χήρος/ χήρα, επαρκεί η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης;

Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις: χηρεία μονογονέα, άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης κ.λπ. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από τo οποίo να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.).

– Αν κάποια θέση απαιτεί αποδεικτικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης όμως ο υποψήφιος διαθέτει ανώτερο πτυχίο μπορεί να υποβάλει το πτυχίο;

Προφανώς ναι!  Εάν διαπιστώσετε ότι για τις θέσεις απασχόλησης που επιδιώκετε (π.χ., ΠΕ Μηχανικών) προβλέπονται συγκεκριμένα τυπικά ή και τυχόν πρόσθετα προσόντα (π.χ., τίτλος σπουδών, άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση χειρισμού Η/Υ κ.ά.), τα οποία και διαθέτετε, τότε τα καταγράφετε αναλυτικά στα πεδία της συγκεκριμένης ενότητας. Εάν όμως για τις θέσεις απασχόλησης που επιδιώκετε δεν προβλέπονται σύμφωνα με την Ανακοίνωση τυπικά ή άλλα πρόσθετα προσόντα, τότε δεν συμπληρώνετε κανένα από τα πεδία της ενότητας Ε. Τονίζεται ότι τα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα δεν αξιολογούνται βαθμολογικά, η μη κατοχή τους ωστόσο, για τις περιπτώσεις ειδικοτήτων που ορίζονται στην Ανακοίνωση, μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τη διαδικασία επιλογής (π.χ., στην περίπτωση μη υποβολής του απαιτούμενου από την ανακοίνωση τίτλου σπουδών ή της προβλεπόμενης άδειας άσκησης επαγγέλματος).

– Όταν δηλώνει κάποιος πάνω από 1 ειδικότητες, έχει σημασία η σειρά δηλώσης;

Ναι! Στο έντυπο της αίτησης συμμετοχής  δηλώνετε τους κωδικούς θέσεων που επιδιώκετε κατά σειρά προτίμησης (από 1η  έως 20ή επιλογή).

Ανατρέξτε στους κωδικούς θέσεων που περιλαμβάνονται στην Ανακοίνωση [βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)] και βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στη θέση απασχόλησης που επιδιώκετε. Στη συνέχεια σημειώστε τον κωδικό αυτό σε ένα από τα προβλεπόμενα κελιά, ώστε να καθορίσετε τη σειρά που έχει η συγκεκριμένη επιλογή στις προτιμήσεις σας (1η, 2η κ.ο.κ.).

– Πως αποδεικνύεται το διάστημα ανεργίας αν δεν αναγράφεται στην κάρτα ανεργίας;

Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να προσκομίσετε σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.

– Το 5μήνο θεωρείται εποχιακή απασχόληση;

Όχι, όπως για παράδειγμα θα μπορούσε να θεωρηθεί η απασχόληση στα τουριστικά επαγγέλματα. Τα πετνάμηνα είναι απασχόληση ειδικής μορφής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

– Τα ένσημα είναι μικτά; Είναι ανάλογα με την ειδικότητα; Βαρέα και ανθυγιεινά;

Όσον αφορά τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των κάθε είδους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών ταμείων ασφάλισης.

Για τους εργαζόμενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταμεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των αντίστοιχων μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταμείων, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όσον αφορά στην κατηγορία των ωφελουμένων, οι οποίοι ασφαλίζονται στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων), το οποίο δεδομένου ότι δεν ικανοποιείται μέσω του αλληλόχρεου, θα καταβάλλεται απευθείας στον δικαιούχο.

————————————————————————————————————-

04/03/2012

Για την καλύτερη ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο της παρουσίασης που προβάλλεται κατά την διάρκεια των  ενημερωτικών συναντήσεων  στις αίθουσες εκδηλώσεων των συμπραττόντων φορέων, στο σύνδεσμο Enimerotiki_pentamina_24022012

 

29/02/2012

A. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

Με αφορμή ερωτήματα, όσον αφορά στην μοριοδότηση των υποψηφίων ωφελουμένων  λόγω εντοπιότητας (κριτήριο), σας ενημερώνουμε ότι:   Στις περιπτώσεις που η Πράξη υλοποιείται σε Νομό ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες από μία Περιφερειακές Ενότητες  π.χ. Νομός Κυκλάδων (ΠΕ Τήνου, ΠΕ Πάρου κλπ), η μοριοδότηση του κριτηρίου  της εντοπιότητας  ισχύει για όλες τις Π.Ε. του Νομού, στον οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις.

B. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με αφορμή ερωτήματα και προκειμένου οι Δικαιούχοι να αντιμετωπίζουν κατά τον ίδιο τρόπο τα θέματα, διευκρινίζουμε ότι:

1. Σχετικά με τη μοριοδότηση κριτηρίων, όπως αυτό της οικογενειακής κατάστασης και των προστατευομένων μελών«Για το κριτήριο του οικογενειακού εισοδήματος και την εγγραφή των αγροτών στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα προσκομίζεται το εκκαθαριστικό εισοδήματος του 2010 (εισοδήματα από 1/1/2009-31/12/2009)- όπως προβλέπουν οι οικείες προσκλήσεις και ανακοινώσεις πρόσληψης. Για το κριτήριο προστατευόμενα μέλη, μπορούν οι ωφελούμενοι να προσκομίζουν και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση.

2. Σχετικά με τον τρόπο επικύρωσης των δικαιολογητικών,  τα έγγραφα της ημεδαπής (δημόσια ή ιδιωτικά) που υποβάλλονται σε αντίγραφα, επικυρώνονται με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (σύμφωνα με την παρ.2. αυτής ), κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, εφόσον ο ενδιαφερόμενος τα έχει καταγράψει στον κατάλογο των συνημμένων δικαιολογητικών.

Όσον αφορά τίτλους, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» (βλ. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ).

Advertisements

67 thoughts on “Συχνές ερωτήσεις

 1. Αν προσληφθώ και μετά απορρίψω τη θέση επειδή μπορώ μόνο από τον Ιούνη να εργαστώ χάνω την κάρτα ανεργίας, υπάρχει κάποια ποινή;

  • Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει πριν αναρτήσουν τις ερωτήσεις τους να διαβάζουν τις Συχνές Ερωτήσεις του παρόντος ιστολογίου.
   Οι ωφελούμενοι που θα ργαστούν κατά τη δεύτερη περίοδο απασχόλησης δεν χάνουν την ισχύ της κάρτας ανεργίας τους μέχρι την ημερομηνία πρόσληψής τους. Όταν θα κληθούν να υπογράψουν τη σύμβασή τους (π.χ. 20-30/06/2012) τότε θα πρέπει να έχουν την κάρτα ανεργίας τους σε ισχύ, η ισχύς της οποίας φυσικά θα διακοπεί από 01/07/2012, όταν θα αρχίσουν την εργασία τους.

 2. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ? ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ?

  • Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Μέχρι και τις 19/03/2012
   – είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή
   – είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία μας (το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής )

  • Η Αίτηση Συμμετοχής μπορεί να εκτυπωθεί από το σύνδεσμο που υπάρχει στο παρόν ιστολόγιο κάτω από τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΕΙΣ». Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την προμηθευτούν από τα γραφεία του ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ (Όρμος Μαραθοκάμπου) και στα γραφεία που έχουν διατεθεί από τους συμπράττοντες φορείς στο Βαθύ, στο Καρλόβασι, στην Ικαρία (Άγιο Κήρυκο, Εύδηλο και Ράχες) και στους Φούρνους.

 3. ΕΙΜΑΙ ΑΔΕΛΦΗ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80%,ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΑΥΤΟ?

  • Η μοριοδότηση στο κριτήριο «κατάσταση υγείας» γίνεται μόνο για τους ανέργους που ανήκουν στην κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ και όχι για τους συγγενείς τους

  • Στην Ανακοίνωση Πρόσληψης που βρίσκεται στο σύνδεσμο «Ανακοίνωση Πρόσληψης» στον παρόν ιστολόγιο

 4. ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ.Α ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΑ? ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ) ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΜΕ ΣΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

  • Με την υπογραφή της Υπεύθυνης Δήλωσης στην αίτηση συμμετοχής ο υποψήφιος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του. Επομένως, δεν χρειάζονται περαιτέρω επικύρωση από άλλη αρχή. Τα τυπικά προσόντα όπως τίτλοι σπουδών, εμπειρία κ.λπ. δεν βαθμολογούνται και επομένως δεν λαμβάνονται υπόψη στην κατάταξη των υποψηφίων.

 5. Για την Θεση με κωδικό 159, έχοντας μεταπτυχιακό πάνω στη δίοικηση τουρισμού, έχω δικαίωμα να υποβάλλω αίτηση???

  • ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ:
   • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και
   • να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως και 10.500,00 € το οικονομικό έτος 2010 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).
   Τα απαραίτητα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα δεν αξιολογούνται βαθμολογικά, η μη κατοχή τους ωστόσο, για τις περιπτώσεις ειδικοτήτων που ορίζονται στην Ανακοίνωση, μπορεί να συνεπάγεται τον αποκλεισμό σας από τη διαδικασία επιλογής. Ο υποψήφιος που κατέχει τίτλο σπουδών που δεν αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των προσόντων για μια συγκεκριμένη ειδικότητα πρέπει απαραίτητα να ανατρέξει στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» στις ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (βλ. σελ.6-7 των Οδηγιών).

 6. εργάζομαι σε τουριστικά επαγγέλματα και το Χειμώνα παίρνω επίδομα ανεργίας.μετά από το πρόγραμμα αυτό θα συνεχίσω τον επόμενο Χειμώνα να παίρνω το επίδομα ανεργίας ή το χάνω επειδή δεν είναι εποχική εργασία?

  • Η πεντάμηνη απασχόληση στο πρόγραμμα δεν είναι εποχιακή εργασία όπως σε τουριστικά επαγγέλματα

 7. καλησπέρα!έχοντας διαβάσει την ανακοίνωση..έχω τις εξής απορίες…
  για την θέση των τοπογράφων ΔΕΝ ζητάτε κανένα άλλο προσόν..
  ως άνεργη και πτυχιούχος συγκεκριμένου τμήματος που αναφέρετε, τα δικαιολογητικά που πρέπει να σας στείλω επικυρωμένα θα είναι:
  1. ταυτότητα (επικυρωμένη)
  2. κάρτα ΟΑΕΔ σε φωτοτυπία επικυρωμένη ή βεβαίωση ΟΑΕΔ?
  3. τίτλος σπουδών επικυρωμένο

  Ευχαριστώ

  • Επειδή η κάθε περίπτωση του κάθε ενδιαφερομένου είναι διαφορετική, δεν είναι δυνατόν να απαντούνται τέτοιου είδους ερωτήσεις. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει απαραίτητα να ανατρέξει στις “Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)”

 8. Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το πεδίο Γ.1. Κατάσταση ανεργίας. Η επιλογή β) Νέος άνεργος (έως και 30 ετών), ισχύει και για αυτούς που έχουν κλείσει τα 30; Δηλαδή εγώ που τα έκλεισα πριν 5 μέρες σημειώνω χ σε αυτό το κουτάκι;

  • Θεωρούμε ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος γνωρίζει αν είναι 30 ετών ή όχι. Το συγκεκριμένο πεδίο είναι ξεκάθαρο και αφορά νέους νέους άνεργος (έως και 30 ετών),

   • Μια άμεση απάντηση χωρίς κριτική διάθεση πιστεύω θα αρκούσε! Ευχαριστώ!!

   • Αγαπητή Γεωργία,
    Δεν είχαμε κανένα σκοπό να «κριτικάρουμε» την ερώτησή σου αλλά ήδη έχουμε δεχθεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα και ερωτήσεις τις περισσότερες φορές για θέματα που υπάρχουν οι απαντήσεις είτε μέσα στις «οδηγίες» ή στις ερωτήσεις απαντήσεις του ιστολογίου. Η δημιουργία του παρόντος ιστολογίου είναι καθαρά δική μας πρωτοβουλία και δεν είχαμε καμία υποχρέωση να το δημιουργήσουμε. Το φτιάξαμε για να διευκολύνουμε τους ενδιαφερόμενους κατανοώντας την αγωνία τους να βρουν δουλειά. Νομίζουμε ότι μέσα από αυτό το ιστολόγιο έχει αποδειχθεί ότι έχουμε απαντήσει με υπομονή πολλές απορίες και ερωτήσεις και έχουμε αφιερώσει δεκάδες ώρες δουλειάς για να το δημιουργήσουμε. Εκείνο όμως που ζητάμε και θεωρούμε σωστό, είναι ο ενδιαφερόμενος να διαβάσει προσεκτικά τις «οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συμμετοχής» και το παρόν ιστολόγιο πριν να καταφύγει στην εύκολη λύση της απευθείας ερώτησης μέσω του ιστολογίου.
    Τέλος πάντων ζητούμε συγνώμη αν σε προσέβαλε η απάντηση μας και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.

 9. Το τέκνο πολύτεκνης οικογένειας δεν είναι βαθμολογούμενο κριτήριο;

 10. ΕΙΜΑΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΑΛ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ -ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΑΩ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΥ;

 11. ΔΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΩ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ ΕΝΑΝ ΚΩΔΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ 2ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ(ΠΕ ή ΤΕ) ΕΝΩ ΣΤΟ SITE AΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ(ΤΕ ή ΔΕ). ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ?

  • Δεν υπάρχουν κωδικοί στα μνημόνια συνεργασίας, μόνο στην ανακοίνωση πρόσληψης του ΑΣΕΠ. Οι αναγραφόμενοι κωδικοί στην ανακοίνωση πρόσληψης αναφέρονται ξεκάθαρα για πιο Δήμο είναι. Αυτή είναι και η μόνη επιλογή που έχει ο ενδιαφερόμενος. Για τις ειδικότητες και τα τυπικά προσόντα ισχύουν αυτά που περιγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς της ανακοίνωσης πρόσληψης.

 12. Καλησπέρα σας, θα ήθελα να μου επιβεβαιώσεται το εξής. Επισυνάπτω στην αίτηση τα αντίγραφα των πρωτοτύπων, για τα οποία βεβαιώνω την ακρίβειά τους με την ίδια την αίτηση, χωρίς να απαιτείται η επικύρωση αυτών.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 13. Γεια σας.Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν μου γίνεται αντιληπτό από τις οδηγίες όσο προσεκτικά κι αν τις διάβασα. Διαθέτω – για απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ το εξής:
  Cambridge International Diploma in IT Skills, το οποίο είναι στα ελληνικά και εκδόδεται από τον ΟΕΕΚ. Δεν έτυχε να το χρησιμοποιήσω ξανά και δεν ξέρω τι είδους επικύρωση θέλει. Αυτή των ΚΕΠ είναι αρκετή;
  Ευχαριστώ.

  Με εκτίμηση.

  • Στην ενότητα «Τίτλοι Σπουδών» καί κάτω από «Γνώση Η/Υ» μπορείτε να δείτε σχετικά με την απόδειξη του χειρισμού Η/Υ. Γενικά η επικύρωση των εγγράφων δεν είναι απραίτητη αφού υπογράφετε την αίτηση συμμετοχής στην οποία υπάρχει υπεύθυνη δήλωση ότι τα φωτοαντίγραφα που υποβάλλετε είναι αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 14. Θα ήθελα να μάθω τα κριτήρια επιλογής ανάμεσα σε άτομα που έχουν τα ίδια μόρια. Κάποια άτομα δεν αναγράφονται σε κανένα πίνακα, τι έχει γίνει με αυτούς; Και ενώ εγώ ακυρώθηκα για τις διοικητικές θέσεις, δεν με πήραν για τις θέσεις καθαριότητας παρ’όλο που είχα τα ίδια μόρια με πολλά άτομα τα οποία προσλήφθηκαν. Δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία ένστασης γιατί ενδεχομένως θα καθυστερήσουν οι προσλήψεις και είναι κρίμα για τους υπόλοιπους που περιμένουν να δουλέψουν. Ευχαριστώ.

  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση πρόσληψης υπ’ αριθμ. ΚΟΧ 13.1104/1/ 2012 «Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (Κατάσταση ανέργου) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (Οικογενειακή κατάσταση) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία και στην περίπτωση που συμπίπτει η ημερομηνία γέννησης η σειρά μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση». Έιναι λάθος να υποστηρίζει κανείς ότι «κάποια άτομα δεν αναγράφονται σε κανένα πίνακα» αφού στις «Οδηγίες για τους ωφελούμενους του Προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» που αναγράφονται σε αυτή τη σελίδα λιγο πιο πανω σημειώνεται » 1. Πίνακες Κατάταξης. Διαβάστε πρώτα τους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης και τον Πίνακα Αποκλειομένων. Αν το ΑΜΚΑ/ όνομά σας αναγράφεται στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης ή τον Πίνακα Αποκλειομένων σημαίνει ότι η αίτησή σας έχει αξιολογηθεί. Αν αναγράφεται μόνο στους Γενικούς Πίνακες Κατάταξης δεν είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚO ότι θα αναγράφεται και σε έναν από τους άλλους δύο δηλαδή των Προσληπτέων ή των Αποκλειομένων. Απλούστατα σημαίνει ότι όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλατε ήταν μεν σωστά (επομένως δεν είσαστε στον πίνακα των αποκλειομένων) αλλά δυστυχώς δεν συγκεντρώσατε αρκετά μόρια για να είσαστε στον κατάλογο των προσληπτέων».

 15. Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα να ρωτήσω εάν δεν μπορούμε να βρεθούμε στις ενημερωτικές συναντήσεις στις 10 Ιουνίου στο Βαθύ, αλλά δεχτούμε την θέση μας, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα;
  Επίσης πότε υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσουν τα προγράμματα;
  Σας ευχαριστώ.

  • Για την πρώτη περίοδο θα ειδοποιειθείτε μεταξύ 19-29/06/12 για να υπογράψετε σύμβαση ανώ για τη δεύτερη περίοδο μεταξύ 01-10/07/12.

 16. καλησπερα,απορριφθηκα λογο το οτι δεν αποδυκνυεται οτι η καρτα ανεργιας μου ειναι σε ισχυ ενω ειμαι επιδοτουμενη ανεργη απο το 2011 και στους επιδοτουμενους δεν κολλανε χαρτακι με ημερομηνια ληξης να κατι για το οποιο θα επρεπε να ειστε ενημερωμενοι,εχω κανει ενσταση και θα ηθελα να μαθω ποτε θα βγουν οι πινακες ενστασεων.

  • Οι ενστάσεις ελέγχονται από το ΑΣΕΠ και με αυτό πρεπει να επικοινωνήσετε για να σας ενημερώσει για το χρόνο που θα στείλει τα αποτελέσματα του ελέγχου

 17. καλημέρα.. σε περίπτωση που βάλω καπιον κωδικό για θέση για την οποία δεν έχω τα τυπικά προσόντα.. τότε ακυρώνετε ολόκληρη η αίτηση η μόνο ο συγκεκριμένως κωδικός?

 18. 1. Μπορούμε να κάνουμε τα χαρτιά μας σε δυο ή περισσότερες προκηρύξεις συγχρόνως; Σε πείπτωση που μας επλέξουν σε δυο διαφορετικές προκηρύξεις, μπορούμε να αρνηθούμε τη μια και να αποδεχτούμε την άλλη;
  2. Μπορείτε να με ενημερώσετε τί συμβαίνει με την εντοπιότητα στην περιφέρειες Αττικής που υπάρχουν διάφοροι τομείς;

  • Για το πρώτο σκέλος της ερώτησης σας, ναι μπορείτε. Για το δεύτερο σκέλος πρέπει να ρωτήσετε την οργάνωση που υλοποιεί το πρόγραμμα.

 19. Γεια σας, συγχαρητηρια για την σελιδα σας ειναι πολυ διαφωτιστικη, παιρνω το θαρρος να σας κανω μια ερωτηση παρα το γεγονος οτι προσωπικα εχω προσληφθει σε πολη της Β.Ελλαδας, ωστοσο, εδω η πληροφορηση ειναι ελειπης. Η ερωτηση μου ειναι, εμεις που προσληθφηκαμε θα σουλεψουμε 5 μηνες συνεχομενα? Στην προκυρηξη γραφει οτι θα δουλεψουμε εως 5 μηνες μεσα σε ενα χρονο…δηλαδη υπαρχει περιπτωση να δουλευουμε 2-3 μερες την εβδομαδα αναλογα τις αναγκες της υπηρεσιας και οχι 5 μερες την εβδομαδα? Αν ισχυει κατι τετοιο καταλαβαινετε οτι θα υπαρχει και αμεσος αντικτυπος στον μισθο…μπορει να μας αντιστοιχουν 200-300 ευρω μηνιαιαως…ειναι δυνατον να συμβει κατι τετοιο? Το ιδιο καθεστος εργασιας δεν θα ισχυσει σε ολους τους δημους?Ευχαριστω!

  • Θα πρέπει να ρωτήσεις την οργάνωση που υλοποιεί το πρόγραμμα. Για τη Σάμο δεν είναι δυνατή η διαδοχική απσχόληση

 20. Καλησπέρα! Θα ήθελα να ρωτήσω στον πίνακα Ε. π.χ θέλω να καταγραψω τον τιτλο σπουδών, βεβαιώση χειρισμού Η/Υ, καλη Γνώση Αγγλικης κλπ.. αυτα πως τα γραφω? απλα τα ααναφερω οπως τα εγραψα παραπάνω.. ή γραφω π.χ. 1) Πτυχίο Πολιτισμικης Τεχνολογιας και Επικοινωνίας (ΠΕ19) 2)κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2 3)Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου.. ε? Ευχαριστώ

 21. Καλησπέρα σας! Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα γιατί ενώ το όνομα μου δεν ήταν στους προσωρινούς πίνακες και ειχα υποβαλλει ενσταση στο ΑΣΕΠ, πήγα στο δήμο και είδα μια λίστα προσληπτέων στην οποία το ονομα μου ηταν μεσα η οποία είδα ότι εστάλει στις 11/6 με φαξ! γιατι τα ιδια αποτελεσματα δεν ανακοινωθηκαν και στο internet?

  • Προσπαθούμε να μη πάει ούτε μια θέση χαμένη. Ό οριστικός πίνακας προσληπτέων μετά την αναπλήρωση των θέσεων από τους ωφελούμενους που δεν έχουν αποδεχθεί τη θέση τους θα ανακοινωθεί σήμερα (20/06/2012).

 22. Καλησπέρα
  Πότε θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες προσληφθέντων; είχα την αίσθηση ότι η ανάρτηση θα γινόταν στις 18 ιουνίου, δηλαδή σήμερα.
  Σας ευχαριστώ.

  • Προσπαθούμε να μη πάει ούτε μια θέση χαμένη για αυτό και η καθυστέρηση δύο ημερών. Επικοινωνούτμε τηλεφωνικά με όλους τους προσληπτέους για την αποδόχή ή όχι της θέσης και αυτό παίρνει πολύ χρόνο . Ό οριστικός πίνακας προσληπτέων μετά την αναπλήρωση των θέσεων από τους ωφελούμενους που δεν έχουν αποδεχθεί τη θέση τους θα ανακοινωθεί σήμερα (20/06/2012).

 23. θα ηθελα να μας ενημερωσετε εαν οι επιλαχοντες εχουμε δικαιωμα δυνητικης υποβολης αποδοχης θεσεως. η αν πρεπει πρωτα να αναρτηθουν οι οριστικοι πινακες επιτυχοντων(ενστασεις. μη αποδοχη κωδικου θεσεων,μη αποδοχη ορων συμβασης κλπ), Συγχαρητηρια για την αψωγη διαδικασια σας.Να ειστε ολοι καλα .

 24. Αν ειμαι βραχυχρόνια άνεργη και επιδοτούμε εσείς πως θα το καταλάβετε? στη κάρτα μου δεν αναφερετε

 25. Οι απαντήσεις των ενστάσεων θα μας σταλούν ταχυδρομικά?
  Ενα τηλέφωνο επικοινωνίας δεν υπάρχει?

 26. Γεια σας!Έχω διαβάσει όλες τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα ωστόσο έχω κάποιες ερωτήσεις..Μπορώ στην ίδια αίτηση(κοχ) να εκδηλώσω ενδιαφέρον για θέσεις διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας πχ για θέσεις ΠΕ διοικητικου και για ΔΕ διανομέων διαφημιστικών φυλλαδίων καταθέτοντας έτσι πτυχίο και απολυτήριο λυκείου μαζί ή δεν επιτρέπεται κατί τέτοιο όπως στις αιτήσεις (σοχ)?Με ρωτάει και η μητέρα μου που ενδιαφέρεται για θέσεις ΔΕ φύλακων και ΥΕ τραπεζοκόμων.Επίσης κατά λάθος έστειλα μερικές αιτήσεις με το πιστοποιητικό εντοπιότητας και όχι με τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.Δεν είναι το ίδιο η μήπως πιαστεί άκυρο?Και κάτι τελευταιο..Ζητείται δελτίο ανεργίας σε ισχύ δηλαδή επικυρωμένη κάρτα ανεργίας με τις καρτελίτσες ανανέωσης?Εγώ που είμαι επιδοτούμενος άνεργος επειδή η κάρτα μου δεν έχει αυτές τις καρτελίτσες πρέπει μήπως να προσκομίσω βεβαιωση ανεργίας?Ευχαριστώ

 27. Καλησπερα σε ολο το forum.Εχω υποβαλλει αιτηση για ΚΟΧ κ ειμαι στην ανεργια εδς κ 16 μηνες,ο υπαλληλος μου ειπε να βαλω βραχυχρονια ανεργος γιατι στους 12 πρωτους μηνες επαιρνα επιδομα ανεργιας.ειναι σωστο το βραχυχρονια ανεργος?η μου ειπε λαθος?

 28. Αγαπητό Αρχιπέλαγος,

  το μήνυμα θα είναι λίγο off-topic μιας και δεν έχω ερώτηση να θέσω και αν δεν το δημοσιεύσετε το καταλαβαίνω!

  Τα λόγια είναι λίγα για να εκφράσω την ευχαρίστηση μου για τις πληροφορίες που παρέχετε αλλά και την χαρά μου για την ύπαρξη αυτού του ιστοτόπου. Οι απορίες μου λύθηκαν στο 100% διαβάζοντας σας ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ (το τονίζω) με αποτέλεσμα ο υπάλληλος στην Αθήνα ο οποίος δέχτηκε την αίτηση μου -τελευταία μέρα των αιτήσεων στις 14:30 το μεσημέρι- να μου δώσει τα εύσημα για μία από τις πιο πλήρεις και σωστά συμπληρωμένες αιτήσεις που έχει δει! ( Δεν θέλω να φανταστώ πώς ήταν οι περισσότερες :-P)

  Ας μην ξεχνάμε ότι όταν κάνουμε αίτηση/υποβολή κάποιου αιτήματος κλπ. κάποιος συμπολίτης μας θα τσεκάρει τα χαρτιά μας. Ας το κάνουμε λίγο πιο εύκολο όσοι έχουμε την δυνατότητα. Κατά την άποψη μου δικαιολογημένα υπήρξε κάποια σύγχυση λόγω ορισμένων ασαφειών της αίτησης και των οδηγιών συμπλήρωσης -αποκλειστικά θέμα Υπουργείου/ΑΣΕΠ ή όποιος άλλος κεντρικός φορέας το συνέταξε- αλλά ευτυχώς το διαδίκτυο ήρθε για άλλη μια φορά να κερδίσει την παρτίδα!

  Ελπίζω να μην σας κούρασα και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας! Μέσα από την δουλειά σας μας δίνετε πολλή από αυτή, να είστε σίγουροι!

  Ευχαριστώ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s