Το πρόγραμμα

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου- Περιφερειακή Ενότητα Σάμου

Το πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου», έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δικαιούχος του έργου είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας & Περιβαλλοντικής Έρευνας
Αιγαίου “ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ” και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα
Σάμου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τους Δήμους Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων
Κορσεών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία πεντακοσίων (500) θέσεων απασχόλησης, σε
όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου (Σάμος, Ικαρία και Φούρνοι Κορσεών) μέσω της
πρόσληψης ανέργων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου πεντάμηνης διάρκειας,
με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς του
περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Το «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» θα προσλαμβάνει τους ανέργους και θα τους διαθέτει στους
συμπράττοντες φορείς (Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και Δήμοι Σάμου, Ικαρίας και
Φούρνων Κορσεών) για την υλοποίηση έργων κοινωφελούς χαρακτήρα στους τομείς του
περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Το περιεχόμενο του προγράμματος, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι αρμοδιότητες
του κάθε φορέα αποτυπώνονται στα μνημόνια συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με την
Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και τους Δήμους Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων Κορσεών
(LINK στα αντίστοιχα μνημόνια).

Η διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό
τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ το οποίο έχει ως αρμοδιότητα: α) την έγκριση της
ανακοίνωσης πρόσληψης, β) τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης και γ) την
εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα (οκτάωρο), με
πεντάμηνη σύμβαση.

Οι αποδοχές των εργαζομένων θα ανέρχονται σε 625 € μηνιαίως (καθαρά)
ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης, οι δε ασφαλιστικές
εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) θα καλύπτονται από ειδικό πρόγραμμα του
ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις χρήσιμες πληροφορίες που
περιέχονται στην ιστοσελίδα και να επισκέπτονται συχνά τα «Νέα – ανακοινώσεις»
για να ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος
την «Ανακοίνωση Πρόσληψης» τους «Πίνακες κατάταξης» των ωφελουμένων κ.ά.

Advertisements